Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

I. Termini

II. Vispārīgās nostādnes

III. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana

IV. Personas datu nodošana trešajām personām

VI. Personas datu sniegšana, koriģēšana un dzēšana

Lietotājam ir tiesības vērsties pie Organizētāja uz e-pastu lvinfo.im@pg.com un lūgt, lai Organizētājs ļautu iepazīties ar savāktajiem viņa personas datiem un tos labotu, ja Organizētāja rīcībā esošie dati ir nepareizi vai neprecīzi, tos izdzēstu vai arī ierobežotu datu apstrādi. Ja pēc Lietotāja lūguma izpildes tiek apgrūtināta Lietotāja piedalīšanās Spēlēs, Lietotājs no Spēļu dalībnieku sarakstiem tiek izslēgts.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī, rakstot uz e-pastu lvinfo.im@pg.com, atsaukt savu piekrišanu vākt un apstrādāt viņa personas datus, neietekmējot viņa datu vākšanas un apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja Lietotājs atsauc savu piekrišanu, Lietotāja konts Interneta vietnē tiek izdzēsts un Lietotājs no Spēļu dalībnieku sarakstiem tiek izslēgts.

VII. Noslēguma nostādnes

Ja Lietotājs nepiekrīt jaunajai Privātuma politikas redakcijai, viņam tas rakstiski jāpaziņo Organizētājam, rakstot uz e-pastu lvinfo.im@pg.com. Tādā gadījumā Lietotāja konts Interneta vietnē tiek izdzēsts un Lietotājs no Spēļu dalībnieku sarakstiem tiek izslēgts.