Sievietēm

2019.gada 11. Februāris - 3. Marts
Veikals: Drogas

Sieviešu higiēnas produktu loterija

Pērc Always, Discreet, Tampax vai Naturella Drogas veikalos, reģistrējies un laimē terapeitisko masāžas paklāju PRANAMAT ECO!

Reģistrācija loterijai beigusies

Sieviešu higiēnas produktu loterija
Uzvarētāji

PRANAMAT ECOA masāžas paklāju laimējuši:

Linda Bērtiņa - čeka nr. 58/414
Ludmila Rutkovska - čeka nr. 1/332
Marika Busote - uzuliŅa - čeka nr. 64/378
Jekaterina Petrova - čeka nr. 133/187
Oksana Murniece - čeka nr. 8/435
Svetlana Kadulina - čeka nr. 141/293
Dace Ansberga - čeka nr. 16/300
Mārtiņš Daube - čeka nr. 217/82
Vija Kairisa - čeka nr. 192/289
Inga Rodmane-Ģenerāle - čeka nr. 146/339

Noteikumi

Preču loterijas “Sieviešu higiēnas loterija!” noteikumi

 • Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
 • „Sieviešu higiēnas loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji. 
 • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 • Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 • Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 11. februāris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 4. marts.
 • Loterijas prece: kāds no Always, Discreet, Naturella, Tampax produktiem, kas atrodams Produktu sarakstā, kuri piedalās Loterijā. Pilns produktu saraksts ir pieejams Pielikumā Nr.1. un kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
 • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 • Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 11. februāra līdz 2019. gada 3.martam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • Izpildot 10.punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
 • Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
 • Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
 • Balvu fonds:
 • Izlozē tiek izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 • Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
 • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 6 (seši) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 6 (seši) pret 5000 (pieci tūkstoši). 
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 4. martā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv
 •  Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 18. martam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.    
 • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
 • Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:  1. atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,  2. attēlotam 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2019. gada 11. februāra līdz 2019. gada 3.martam;  3. attēlotam Loterijas preces nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
 • Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 • Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 18. martam. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību.
 • Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 • Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
 • Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
 • Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 19. martam ar norādi Loterija “Sieviešu higiēnas loterija!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  • Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 19. marta, neizraisa juridiskas sekas.
 • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
 • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 • Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājaslapā www.drogas.lv un https://www.izdevigspirkums.lv/akcijas/sieviesu-higienas-produktu-loterija kā arī pa tālruni  +371 6768654.
 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājaslapā https://www.izdevigspirkums.lv/akcijas/sieviesu-higienas-produktu-loterija. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
  • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Pranamat Eco paklājs

10

93.50

935.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

935.00

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izloze notiek 2019. gada 4. martā plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2019. gada 11. februāra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 3.martam plkst. 23:59, izlozējot 6 (sešus) Pranamat Eco paklājus.

Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu 37-63, Rīgā, 6. stāvā.

Rīgā, 2019. gada 11. Janvārī

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu direktore

Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 Produkti, kas piedalās loterijā:

4015400259275

ALWAYS Classic Normal 10 gab.

4015400259459

ALWAYS Classic Maxi 9 gab.

4015400213857

ALWAYS Sensitive Ultra Normal+ 10 gab.

4015400552109

ALWAYS Ultra Sensitive Night 7 gab.

4015400213932

ALWAYS Duo Sensitive Ultra Normal+ 20 gab.

4015400214038

ALWAYS Duo Sensitive Ultra Super+ 16 gab.

4015400552154

ALWAYS Ultra Duo Sensitive Night 14 gab.

8001090444912

ALWAYS Pad Ultra Platinum Normal Duo 16 gab.

8001090444998

ALWAYS Pad Ultra Platinum Super Duo 14 gab.

8001090445070

ALWAYS Pad Ultra Platinum Night Duo 12 gab.

5997253515991

ALWAYS Ultra Normal+ 10 gab.

4015400403845

ALWAYS Ultra Super+ 8 gab.

4015400012306

ALWAYS Ultra Night 7 gab.

4015400006770

ALWAYS Duo Ultra Normal+ 20 gab.

4015400006756

ALWAYS Duo Ultra Super+ 16 gab.

4015400032328

ALWAYS Duo Ultra Night 14 gab.

4015400612469

ALWAYS Ultra Duo Extra Night 12 gab.

4015400095163

ALWAYS Ultra Normal+ Quattro 40 gab.

4015400095132

ALWAYS Ultra Super+ Quattro, 32 gab.

4015400489764

ALWAYS Ultra Night Quattro 28 gab.

8001090718464

ALWAYS Liners Long 26 gab.

4015400564652

ALWAYS Liners Normal 30 gab.

4015400563846

ALWAYS Liners ExtraLong 44 gab.

4015400563747

ALWAYS Liners Normal 60 gab.

4015400564324

ALWAYS Liners Long 52 gab.

4015400567585

ALWAYS Liners Soft & Cotton 58 gab.

4015400565574

ALWAYS Liners Normal Duo 58 gab.

4015400562870

ALWAYS Liners Multiform 74 gab.

8001090594037

ALWAYS Liners To Go 20 gab.

8001090361998

ALWAYS Liners To Go Deo 20 gab.

8001841009612

ALWAYS Discreet Adult incontinence 40 gab.

8001841009582

ALWAYS Discreet Adult incontinence 44 gab.

4015400107835

DISCREET Water Lily 20 gab.

8001090170354

DISCREET Waterlily 60 gab.

8001090161956

DISCREET Air 60 gab.

4015400515623

DISCREET Deo Waterlilly plus 50 gab.

8001090162113

DISCREET Spring Breeze 100 gab.

8001090161918

DISCREET Air 100 gab.

8001090162274

DISCREET Waterlily 100 gab.

4015400317876

NATURELLA Classic Normal 10 gab.

4015400317999

NATURELLA Classic Super plus 8 gab.

4015400125037

NATURELLA Ultra normal 10 gab.

4015400125099

NATURELLA Ultra super 8 gab.

8001090585592

NATURELLA Ultra normal duo 20 gab.

8001090585394

NATURELLA Ultra Night Duo 14 gab.

8001090586032

NATURELLA Ultra Maxi Duo 16 gab.

8001090604040

NATURELLA Liners Normal 52 gab.

4015400733515

NATURELLA Liners Normal 42 gab. WRAPPED

4015400763161

TAMPAX Compak Pearl Regular, 8 gab.

4015400219538

TAMPAX Compak Regular 16 gab.

4015400219743

TAMPAX Compak Super 16 gab.

4015400533016

TAMPAX Pearl Super 18 gab.

4015400669418

TAMPAX PEARL SUPER PLUS 18 gab.

4015400532989

TAMPAX Pearl Regular 18 gab.

4015400690313

TAMPAX Compak Pearl Regular, 18 gab.

4015400690405

TAMPAX Compak Pearl Super, 18 gab.

8001090993465

TAMPAX Cotton Regular 16 gab.

8001090993502

TAMPAX Cotton Super 16 gab.

2019.gada 11. janvārī

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu direktore

Signija Eglīte